fredag, april 01, 2011

Olssons blinda fläck


"Socialdemokraterna lyser historiskt sett knappast som en fyrbåk för bildning, kultur och humaniora", skriver Expressens kulturchef Karin Olsson i en kommentar till att nyvalde s-ordföranden Håkan Juholt citerat Orionteaters Stina Oscarsson i ett tal.

Man undrar hur bra koll Olsson har på svensk 1900-talshistoria över huvud taget. Känner hon till ABF? Folkhögskolorna? Folkbiblioteken? Förstår hon betydelsen av dessa institutioner och inrättningar? Jag tror att hon gör det, men blir inte klok på vad Olssons blinda fläck beror på.

I svenskan finns det traditionellt en skillnad mellan ”utbildning” och ”bildning”. Bildning handlar om människans själ. Utbildning ska mer förstås som ett kunskapsideal. Bildning var länge något som bara en liten privilegierad elit av börd hade rätt till.

Den socialdemokratiska folkbildningstanken utgick från en syn på bildning som en emancipatorisk jämlikhetskraft där man kritiserade kunskap i form av elitens kapital. Det radikala i den socialdemokratiska folkbildningstanken var att man önskade erövra detta privilegium till de delar av folket som helt var utestängda från befintliga bildningsvägar.

Den historiska folkbildningens studiecirklar och folkbibliotek upprättades för att vanliga människor skulle kunna påverka samhället. Man ville, så att säga, sätta samhällskunskapens, nationalekonomins, filosofins vapen i händerna på de breda folklagren.

För arbetarrörelsen var folkbildning länge centralt, ja man ansåg att det var själva förutsättningen för skapandet av ett socialdemokratiskt samhälle. Lika viktig som kampen om levnadsvillkor och produktionsförhållanden var också kampen för ”arbetarens växt från produktionsmänniska till kulturmänniska”.

Sedan kan man så klart tycka att det är förvånande att den svenska socialdemokratin, trots sin starka bildningstanke, ofta sett på utbildning som en ekonomisk fråga snarare än en jämlikhetsfråga. Men att gå därifrån till att socialdemokratin aldrig stått upp för bildning och kultur...

Läs för övrigt Rasmus Landströms utmärkta artikel "Bildningen - mellan frihet och disciplin" som behandlar dessa frågor.


Inga kommentarer: